24.4.07

О Б Я В А
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЛИСАБОН

На 20 май 2007 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, които най-малко 60 дни от последните три месеца към 20/05/2007 г. имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава-членка на ЕС; не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Българските граждани, гласували за членове на Европейския парламент през 2004 г., не могат да гласуват при провеждане на настоящите избори. Това се удостоверява чрез представяне на декларация.
Препоръчително е гласоподавателите да заявят предварително участието си в предстоящите избори не по-късно от 29 април 2007 г. Това те могат да направят чрез заявление в писмена форма по образец –подадено лично, чрез писмо или в електронна форма, от
което да е виден саморъчният подпис на лицето. Заявление, което не отговаря на всички посочени изисквания, не се взема предвид при образуването на избирателни секции, а заявителят не се включва в предварително изготвения избирателен списък. Избирателна секция ще бъде образувана на територията на Посолството при наличие на минимум 20 подадени заявления.

За повече информация:
Тел.: 21 3976364
Факс: 21 3979272
e-mail: ebul@mail.telepac.pt

Publipt! Clique Aqui!