14.2.06

При какви условия се освобождават българските граждани, пребивавали продължително в чужбина от здравноосигурителни вноски за периода 2000г.-2004 г.

Румяна Станчева – гл. експерт в НОИ

В бр. 45 на ДВ е публикуван Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, с който беше създадена възможност българите, които са пребивавали продължително в чужбина и за периода 1 януари 2000 г. – 31 декември 2004 г. са натрупали задължения към Националната здравноосигурителна каса да бъдат освободени от заплащането им при определени от закона условия.
Съгласно §19в от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване българските граждани, които за периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за този период могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор на изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районната здравноосигурителна каса по чл. 4, ал. 1 от закона за съответната календарна година (.§ 19в от ПЗР на ЗЗО . Разпоредбата на §19в е в сила от 1 юни 2005 г.
Редът за освобождаване от внасяне на здравноосигурителни вноски на българските граждани, които са пребивавали в чужбина за периода до 31 декември 2004г. е определен в инструкция, издадена от управителя на Националния осигурителен институт (Инструкция №4 на НОИ от 1 юни 2005 г. публ. ДВ бр.47 от 2005 г.). Инструкцията е съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.
На основание чл. 2 от инструкцията тези лица подават молба – декларация по образец в съответното териториално поделение на осигурителния институт по постоянен адрес в страната. Молби – декларации могат да се подават до 31 декември 2006 г. лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, по електронен път или от упълномощено лице. Молба-декларация по електронен път може да се подава от лица, притежаващи удостоверение за универсален електронен подпис, издадено от доставчик на удостоверителни услуги, регистриран съгласно чл. 34 или при спазване на процедурата по чл. 44 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
В молбата-декларация се вписват трите имена и единен граждански номер на лицето, данни от документа за самоличност – номер, дата и място на издаване, адрес за кореспонденция в България. Когато молбата-декларация се подава от упълномощено лице в нея се попълват същите данните за упълномощеното лице.
Лицата, които са пребивавали в чужбина могат да бъдат освободени от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски за периода до 31 декември 2004 г. при положение, че:
· са пребивавали извън страната повече от 183 календарни дни през календарната година;
· не са направили избор на изпълнител на медицинска помощ /личен лекар/.
В молбата - декларация лицата декларират точните периоди, през които са пребивавали в чужбина поотделно за всяка година включена в периода, като се попълва деня и месеца на напускане и деня и месеца на завръщане в страната. В молбата се декларира и обстоятелството дали е направен избор на изпълнител на медицинска помощ. В случай, че лицето има избор на личен лекар попълва датата, на която е направил избора.
За удостоверяване на периодите на пребиваване извън страната към молбата- декларация се прилага един от следните документи:
- копие на задграничния паспорт, от който е видно датите на влизане и излизане от страната;
- удостоверение от съответната Районна дирекция на вътрешните работи;
- документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, преведен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;
Когато молбата-декларация се подава от упълномощено лице се прилага и копие от пълномощното.
Изборът на изпълнител на медицинска помощ се удостоверява от регионалната здравноосигурителна каса по искане на съответното териториално поделение на НОИ.
Периодите, през които лицето отговаря на условията за освобождаване от здравноосигурителни вноски се отразяват в допълнителния регистър за документно доказана здравна осигуреност. В случай, че лицето за цялата календарна година е пребивавало извън страната и не е имало избор на личен лекар за цялата календарна година се освобождава от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и целия период се отразява в допълнителния регистър. В случаите, при които за календарната година лицето е пребивавало повече от 183 календарни дни, но има месеци, през които се е завръщало в страната, не се дължат здравноосигурителни вноски само за месеците, през които е било извън страната при положение, че за същите месеци няма избор на личен лекар. Тези месеци се отразяват в допълнителния регистър за документно доказана здравна осигуреност. За останалите месеци от годината се дължат здравноосигурителни вноски.
Когато след извършване на проверка на декларираните в молбата обстоятелства се установи, че лицето е пребивавало по-малко от 183 дни извън страната през съответната календарна година или има избор на личен лекар то не отговаря на условията за освобождаване от внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски. В тези случаи териториалните поделения на осигурителния институт писмено уведомяват гражданите за причините поради което не е уважена молбата. При несъгласие с констатираните обстоятелства тези лица могат да се обръщат към съответното териториално поделение на осигурителния институт или съответната районна здравноосигурителна каса.

Publipt! Clique Aqui!