25.5.06

Пенсиониране на работещите в чужбина
(из статия на г-жа Мария Касърова, директор на дирекция “Международни спогодби” в НОИ, публикувана във вестник “Труд”)

Всички действащи двустранни споготби зачитат стажа, отработен в двете държави. Това означава, че при преценка на правото на пенсия или друго обезщетение, за което се изисква стаж, ще се вземе предвид не само българското осигурено време, а и зачетеният по законите на другата страна – чрез сумиране на стаж или осигурителни периоди.
По българския закон осигурителен стаж е необходим освен за пенсия и за обезщетенията при временна неработоспособност и трудоострояване, както и при обезщетенията за безработица.
Международните договори обхващат случаите на временна нетрудоспособност, майчинство, пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, парични обезщетения за безработица, помощ при смърт, задължително здравно осигуряване и спешна медицинска помощ и семейни помощи за деца. В тях са залегнали европейските принципи в социалното осигураване – равенство при третиране на гражданите на двете държави, избягване на двойно осигуряване, сумиране на осигурителни периоди, когато времето само в едната страна не е достатъчно и пропорционално изчисляване на пенсиите – всяка държава дължи размер на пенсия за своя стаж, за който е получила осигурителни вноски или който е зачела по своя закон.
След като България стане член на ЕС ще се въведат основните принципи и средствата за коорденация, предвидени в Регламент (ЕИО) Nº 1408/71.
Този регламент е приет от ЕО през 1971 г. и стимулира свободното движение на хора, което означава, че при всеки отделен случай решението трябва да е в полза на работника мигрант. Регламентът се прилага за работещите постаянно или временно извън страната си.
В България компетентната институция и орган за връзка по общественото осигуряване е НОИ, дирекция “Международни спогодби”, на адрес гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” Nº62-64. За правата на българските звравноосигурени граждани в чужбина компетентна е Национална здравноосигурителна каса.

Пенсия и болнични получават само легалните и осигурени работници

Всеки, който работи и подлежи на задължително осигуряване по законодателството на определена държава, може да ползва права в тази система независимо дали пребивава в друга. От нея обаче не могат да се ползват хора, които са работили без договор, получавали са възнаграждения, без да се подписват документи, и върху тях не са начислявани и внасяни осигурителни вноски – те не могат да докажат стаж, за да ползват права от социалното осигуряване. Социалната политика на всяка страна води борба с нелегарното наемане на работа, за да защити интересите на работниците.

Publipt! Clique Aqui!